Koniec lipca 2023 roku przyniósł istotne zmiany w systemie pomocy społecznej. Wprowadzono bowiem nowy typ wsparcia, nazywany usługami sąsiedzkimi. Zmiana ta jest efektem nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej. Istotnym elementem nowości jest to, że gminy mają możliwość pozyskania dofinansowania na wykonanie takich usług dla osób, które ukończyły 65 lat. Możliwość ta zostanie otwarta w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024.

Usługi sąsiedzkie to nic innego jak pomoc społeczna o specyfice opiekuńczej, organizowana bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usługi. Zgodnie z założeniami zmienionej Ustawy, odpowiedzialność za świadczenie takiego wsparcia spoczywa na osobach przebywających w bliskim sąsiedztwie osoby wymagającej wsparcia, które otrzymują za to wynagrodzenie w postaci środków finansowych od gminy.

Usługi sąsiedzkie mogą obejmować różne formy pomocy, między innymi asystowanie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania, oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem w miarę potrzeb i możliwości.

Korzyści z usług sąsiedzkich będą mogły czerpać osoby samotne, które ze względu na wiek, chorobę lub inne przyczyny, potrzebują wsparcia innych osób. Usługi te kierowane są zwłaszcza do tych, którzy nie są w stanie otrzymać pomocy w inny sposób.